องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

การะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) 2564

ตัวชี้วัดย่อย ITA 2564

ข้อมูลหน่วยงาน

1 โครงสร้างหน่วยงาน: โครงสร้างหน่วยงาน

2 ข้อมูลผู้บริหาร: ข้อมูลผู้บริหาร

3 อํานาจหน้าที่: อํานาจหน้าที่

4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน: แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5 ข้อมูลการติดต่อ: ข้อมูลการติดต่อ

6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง:

พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์พื้นฐาน

8 Q&A

9 Social Network Social

แผนงานดำเนินงาน

10 แผนดำเนินงานประจำปี

11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือน

12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

13 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17 E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน

20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน

24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล

28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ

31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต

36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

40 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

มาตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงาน

42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Comments are closed.