องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2548

 1. การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ : คลิกดูรายละเอียดที่นี่
 2. การจัดเก็บภาษีบำรุงโรงเรือน : คลิกดูรายละเอียดที่นี่
 3. การจัดเก็บภาษีป้าย : คลิกดูรายละเอียดที่นี่
 4. การจดทะเบียนพานิชย์ : คลิกดูรายละเอียดที่นี่
 5. การขออนุญาตติดตั้งประปา : คลิกดูรายละเอียดที่นี่
 6. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร : คลิกดูรายละเอียดที่นี่
 7. การขออนุญาตออกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบ้าน : คลิกดูรายละเอียดที่นี่
 8. การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค : คลิกดูรายละเอียดที่นี่
 9. การขอความช่วยเหลือสาธารณภัย : คลิกดูรายละเอียดที่นี่
 10. การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ : คลิกดูรายละเอียดที่นี่
 11. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : คลิกดูรายละเอียดที่นี่
 12. การขออนุญาตจัดตั้งตลาด : คลิกดูรายละเอียดที่นี่
 13. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร : คลิกดูรายละเอียดที่นี่
 14. การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในพื้นที่หรือทางสาธารณะ : คลิกดูรายละเอียดที่นี่
 15. การรับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ : คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 

Comments are closed.