องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

งบประมาณ 2558

23 กุมภาพันธ์ 2016

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลงเฉพาะในส่วนสาระสำคัญ อนึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ในวันและเวลาราชการ

Last modified: 25 กุมภาพันธ์ 2016

Comments are closed.