องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

งบประมาณ 2559

23/02/2016

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  6) พ.ศ.2552 มาตรา  87  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม และโดยอนุมัติของนายอำเภอด่านซ้าย อนึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถตรวจดูและขอดูข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ในวันและเวลาราชการ

Last modified: 25/02/2016

Comments are closed.