องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล

23/02/2016

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีลสายบ้านตาดเสี้ยวบ้านถ้ำพระ (ช่วงบ้านตาดเสี้ยว หมู่ที่ 1บ้านนา หมู่ที่ 13,บ้านแก่วตาว หมู่ที่ 11 – บ้านป่าสะแข หมู่ที่ 10,บ้านทับกี่ หมู่ที่ 9) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,462,200.00 บาท (แปดล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารนี้

Last modified: 25/02/2016

Comments are closed.