องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ปี๕๙

01/07/2016

ด้วย กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๘ ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ได้ดำเนินการปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ปี ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ห้วงตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง พื้นที่บริเวณบ้านน้ำค้อใหญ่ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยหน่วยได้เรียนเชิญหน่วยงานราชการ และประชาชน ในพื้นที่ตำบลทรายขาว เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ในครั้งนี้

Last modified: 01/07/2016

Comments are closed.