องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๙

04/07/2016

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี การปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เยาวชนไทย และมีความประสงค์ที่จะให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่เคารพนับถือ จึงได้จัดทำโครงการงานประเพณีสงกรานต์เมืองทรายขาว ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น ในวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว

Last modified: 19/04/2019

Comments are closed.