องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

21/07/2016

ด้วยสภาวัฒนธรรมเมืองทรายขาว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ส่วนราชการสถาบันการศึกษา และหมู่บ้านต่างๆ จำนวน ๒๐ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแห่ขบวนเทียนพรรษาจากองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวไปยังวัดโนนสว่างพัฒนาราม บ้านเหว่อ หมู่ที่ ๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป

Last modified: 21/07/2016

Comments are closed.