องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

การจัดงานบุญซำฮะ

07/06/2017

การที่จังหวัดเลยได้แจ้งกำหนดการจัดงานบุญซำฮะ หรือบุญเดือน ๗ ตามประเพณีบุญ ๑๒ เดือนฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ในงาน “สุด…สุด…ไปเลย By ประชารัฐ” ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประพเณีอันดีงามของจังหวัดเลยได้ร่วมกิจกรรมที่มีความเป็นศิริมงคล ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุข ชำระจิตใจให้ใสสะอาด เกิดความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย และส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้า OTOP ของจังหวัดและกงุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ ๓-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ การรำบวงสรวง ศาลพระหลักเมือง เจ้าพ่อกุดป่องและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย ในวันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๙ น.

Last modified: 07/06/2017

Comments are closed.