องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

การรณรงค์”สวมผ้าฝ้าย ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย” จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

01/12/2017

ด้วยอำเภอวังสะพุง ได้รับแจ้งจากจังหวัดเลยว่า จังหวัดเลยได้จัดทำประกาศจังหวัดเลย เรื่อง”สวมผ้าฝ้าย ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย ” เพื่อรณรงค์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วม “สวมผ้าฝ้าย ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย ” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสวนมรดก ทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย การพูดภาษาถิ่นและภาษาเลย ซึ่งสอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย THAILOEI ๔.๐ ในประเด็นที่ ๖ คือ Open Town to Arts and Culture เมืองเลย เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม

Last modified: 01/12/2017

Comments are closed.