องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ทำเนียบบุคลากร

12/04/2019

 

 

รายชื่อ ข้าราชการและลูกจ้าง

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

รูป

  สำนักปลัด
  1 จ.อ.เกียรติศักดิ์    สีสัน ปลัดอบต.  Untitled-6-1
  2 นางสาววราภา   บุดดา รองปลัดอบต.  รอง
  3 นางนันท์นภัสร   ภูถาดลาย หัวหน้าสำนักปลัด  นันนภัสสร
  4 นางวรรณิศา    วงพิมศรี นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ  4
  5 นายพลวัฒน์    ผิวมะลิ นักพัฒนาชุมชน  ชำนาญการ  5
  6 นางสาวชนม์สิตา   โปรณะ นักวิชาการเกษตร  ชำนาญการ  6
  7 นายนิวัฒน์   ปานทองทา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  
  8 น.ส.สุกัญญ์วรา   สุพรรณพิมพ์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ  8
  9 นางสาวพัลลภา   คุณนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  9
  10 นายเอกอนันทร์    พุทซาคำ นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ  10
  11 นางวิลัยวรรณ   มูลตรี เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน  11
  12 นางธัญณภัส  ขุนศรี ผช.จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน  
  13 นางสาวมัลลิกา  รัตนภักดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  13
  14 นางธัญชนก  ชาวกล้า ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  14
  15 นายนิยม   ขวัญแก้ว พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  
  16 นายสิทธิชัย   พุทซาคำ ผช.นักพัฒนาชุมชน  16
  17 นายอนุศักดิ์   แก้วผาบ ผช.จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  17
  18 นางสาววดวงใจ   สิมมาสุด ผช.นักทรัพยากรบุคล  18
  19 นางสาววิไลวรรณ   นามบิดา ผช.จพง.ส่งเสริมสุขภาพ  19
  20 นางสาวพัชรา   กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  20
  21 นายสนิตย์    มีมะจำ คนงานประจำรถขยะ  21
  23 นางสาวโสภาพรรณ  พุทซาคำ ผช.จพง.พัฒนาชุมชน  
  24 นายณัฐพันธ์   พุทซาคำ พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์  24
  25 นายนิลุด   เกษทองมา คนงานตกแต่งสวน  25
  26 นางวิรอน   เกษทองมา คนงานทั่วไป  
  27 นายณรงค์ฤทธิ์   อินทร์เจริญ คนงานประจำรถน้ำเอนกประสงค์  27
  28 นายรัฐพงศ์   ศรีศักดา พนักงานขับรถขยะ  28
  29 นายอุลัย    จันทะประทุม คนงานประจำรถขยะ  29
  30 นายธงสี   บริพัน พนักงานขับรถขยะ  30
  31 นายสงคราม   ยศปัญญา จ้างเหมาประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.1  
  32 นายเกษม   จันทิมา จนท.ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.9  32
  33 นายสุริยันต์   สุวรรณพิมพ์ จนท.ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.11  
  34 นางสาววาสนา   มีมะจำ ครูผู้ดูแลเด็ก  34
  35 นางพิสมัย   พุทซาคำ ครูผู้ดูแลเด็ก  
  36 นางนวลจันทร์   จันทนิตย์ ครูผู้ดูแลเด็ก  36
  37 นางบัวคำ   คัมภ์บุญยอ ครูผู้ดูแลเด็ก  37
  38 นางไพวรรณ   นนทวิศรุต ครูผู้ดูแลเด็ก  38
  39 นางกาญจนา   วังคีรี ครูผู้ดูแลเด็ก  39
  40 นางเนาวรัตน์   คำเรืองศรี ครูผู้ดูแลเด็ก  40
  41 นางสุพิศ   แถวบุญตา ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  
  42 นางอำไพ   ปานนูน ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  
  43 นางสาวดวงเพ็ญ   รัตนะภักดี ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  
  44 นางศรัญญา พุทซาคำ ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  
  45 นางอุไรวรรณ   อุตก๋า ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  
  46 นางสถาพร   สารมะโน ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  
  47 นางฐานิตา   วิชาโคตร ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  
กองคลัง
  48 นางฉลวยรัตน์   บุญเนาว์ ผู้อำนวยการคลัง  48
  49 นางจารุกิตติ์   สีหากูล หัวหน้าฝ่ายการเงิน  49
  50 นางเจนจีรา   สาริภา นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ  50
  51 นายนรพนธ์   บุญแสน นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ  51
  52 นางสาวสลักจิตร   เชื้อในเขา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ  52
  53 นางพรพรรณ   ศรีบุญเรือง นักวิชาการเงินและบัญชี  53
  54 นางปวิตา  ปีทบแสน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
  55 นางลำพันธ์   ขวัญแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  55
  56 นางสาวปิยาภรณ์   จันทาคำ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  56
  57 นางสาวสุกัญญา   ผิวมะลิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  57
  58 นางสาวพีรีญา   พุทซาคำ ผช. จพง.การเงินและบัญชี  58
 

กองช่าง

 

  59 นายกิตติพงษ์   โลขันสา นักบริหารงานช่าง ต้น  59
  60 นายสุชาติ   วัดทอง นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน  60
  61 นายณัฐวุฒิ   พุทซาคำ นายช่างสำรวจ ปฏิบัติงาน  61
  62 นายสุริยันต์   วังคีรี เจ้าหน้าที่ประปา  62
  63 นายจารุนัย   ป้องกัน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา  63
  64 นายสกลวัฒน์   ขุนศรี ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
  65 นายสมศักดิ์   ศรีบุญเรือง ผช.ช่างไฟฟ้า  65
  66 นางสาวภัททิรา   เจริญมา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  66
  67 นายสัณหวัฒ   ป้องกันยา ผช.ช่างสำรวจ  67
  68 นายปัจจัย     มีมะจำ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  

 

       

Last modified: 24/04/2019

Comments are closed.