องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

03/07/2019

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ หัสดม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย พร้อมคณะทำงานส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมตรวจนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเยี่ยมชมแนะนำและส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำแผนปฏิบัติการป้องกันฯไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดทำและการดำเนินการทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

Last modified: 03/07/2019

Comments are closed.