องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ

16/12/2020

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563ที่ผ่านมา นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง ป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการพัฒนาประเทศชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณบูรพมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และเพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ได้อย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสีย หรือเกิดความสูญเสียน้อยที่สุดในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีท้องถิ่นอำเภอวังสะพุง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมวังรีสอร์ท ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย

Last modified: 16/12/2020

Comments are closed.