องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

01/10/2021

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง (1 ตุลาคม 2564 )อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ

Last modified: 01/10/2021

Comments are closed.