องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วยสภาวัฒนธรรมเมืองทรายขาว...

21 กรกฎาคม 2016

Read More

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

การแต่งกายในเดือนเมษายน

การแต่งกายของพนักงาน ข้าราชการ...

9 มีนาคม 2016

Read More

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับข้อบัญญัติ

งบประมาณ 2558

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558...

23 กุมภาพันธ์ 2016

Read More

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับข้อบัญญัติ

งบประมาณ 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559...

23 กุมภาพันธ์ 2016

Read More

กฎ ระเบียบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล...

23 กุมภาพันธ์ 2016

Read More