องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ข้อบัญญัติ

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับข้อบัญญัติ

งบประมาณ 2558

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558...

23/02/2016

Read More

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับข้อบัญญัติ

งบประมาณ 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559...

23/02/2016

Read More